Електроенергетски системи

Извор: ВикиЕТФ

Садржај

Наставни план

Семестар 5

Семестар 6

Семестар 7

Семестар 8

ЛИСТА 1: Изборни предмети и практикуми са смера за ЕПП

Сви предмети имају 4 часа и 5 кредита. Сви практикуми имају 2 часа и 3 кредита

1)Електрично осветљење (7. семестар)	   2)Регулација електромоторних погона (8. сем.)
3)Вишемоторни погони (8. семестар)	   4)Електр. инсталације ниског напона 2 (8. сем)
5)Енергетски претварачи 2  (7. семестар)  6)Управљање енергетским претварачима (8. с.)
7)Дигит. управљање претв. и погонима (8. с.) 8)Испитивање електричних машина (8. сем.)
9)Електрична возила (7. семестар)	   10)Електричне машине једносмерне струје (8. с.) (**)
11)Загревање и заштита ел. машина (7. сем.) 12)Специјалне електричне инсталације (7. сем.)
13)Електротермија  (8. семестар)	   14)Практикум: Дигитални сигнални процес. (7.)
ЛИСТА 2: Изборни предмети и практикуми са смера за ЕЕС


Сви предмети имају 4 часа и 5 кредита. Сви практикуми имају 2 часа и 3 кредита
1)Електране (7. семестар)	       2)Електромагнетна компатибилност (7. сем.)
3)Планирање ЕЕС (7. семестар)	       4)Практикум-Лаб. вежбе из ЕЕС (8. семестар)
5)Квалитет електричне енергије (7. семестар) 6)Практикум из експлоатације ЕЕС (7. сем.)
7)Анализа ЕЕС 2  (7. семестар)	       8)Кабловска техника (8. семестар)
9)Тех. систем управљања ЕЕС и ДЕЕС (8. с.) 10)Ел. мерење неелектричних величина (8. сем.)
11)Високонапонска опрема (8. семестар)	  12)Практикум из анализе ЕЕС (7. семестар)
13)Регулација ЕЕС (8. семестар)	  14)Хидраулика и машинство (7. семестар)
15)Експлоатација ЕЕС  (8. семестар)	
16)Тржиште ел. ен. и дерегулација (8. с.) 17)Практикум из елемената ЕЕС (7. семестар)
18)Општа енергетикa (7. семестар)	  19)Материјали у електротехници (7. семестар)
20)Техника високог напона 2  (7. семестар) 21)Елементи електроенерг. система (5.сем.)
22)Обновљиви извори енергије (8. сем.)	  23)Прак. из софт. aлата у енергетици (8.сем.)
		
ЛИСТА 3: Препоручени изборни предмети и практикуми са свих одсека ЕТФ
Напомене: 
•	Предмети са листе 3 фигуришу у плану наставе других одсека ЕТФ. 
•	Предавач, семестар и распоред дефинисан је планом наставе Одсека у коме предмет фигурише као обавезни или изборни. 
•	Предавања на појединим пред. могу бити условљена минималним бројем пријављених
•	Поред препоручених, могу се бирати и предмети који нису на доњој листи, у случају да жељени предмет није расположив, као и у другим случајевима - уз консултације са ментором

•	(**) Сви предмети планирани за 7. и 8. семестар могу се бирати и у 5. и 6. семестру
1)Нумеричка анализа и дискретна математика	2)Објектно оријентисано програмирање 1
3)Практикум из рачунар. алата у математици	4)Објектно оријентисано програмирање 2
5)Системски софтвер	            6)Организација рачунара
7)Основи дигиталне електронике	        8)Оптоелектроника
9)Дигитална електроника	            10)Страни језик 1-6
11)Роботика и аутоматизација	        12)Практикум из математике 4

ЛИСТА 4: Пројекти
1. Пројекат из енергетских трансформатора	2. Пројекат из електричних инсталација
3. Пројекат из електромоторних погона	    4. Пројекат из синхроних машина
5. Пројекат из разводних постројења	    6. Пројекат из релејне заштите
7. Пројекат из енергетских претварача	    8. Пројекат из пројектовања помоћу рачунара у 
9. Пројекат из дигиталног управљања 
  претварачима и погонима
Личне алатке
Именски простори
Варијанте
Акције
Навигација
Алатке